Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Martin Ruta, so sídlom Fučíkova 671, 925 52 Šoporňa, IČO: 51295873, DIČ: 1123763575, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu v Galante, 220 – 32574, (ďalej len „predávajúci“) a našich zákazníkov (ďalej len „kupujúci“), ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi Martin Ruta ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu a predmetom ktorej je kúpa tovaru cez internetový obchod umiestnený na adrese www.figurky-komiksy.sk.

KONTAKTNÉ ÚDAJE NA PREDÁVAJÚCEHO:

Martin Ruta

Poštová adresa: 925 52 Šoporňa, Šoporňa 671

Tel.: +421 903 228 171

Email: obchod@figurky-komiksy.sk

Banka: Revolut Bank
IBAN: LT03 3250 0150 9208 4806
BIC: REVOLT21

OBJEDNÁVANIE TOVARU

Kupujúci objednáva tovar a služby predávajúceho prostredníctvom ich vloženia do elektronického nákupného košíka v internetovom obchode www.figurky-komiksy.sk predávajúceho a to vyplnením údajov a odoslaním objednávky prostredníctvom tlačidla „Odoslať objednávku“. Zaškrtnutím oboznámenia s obchodnými podmienkami kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami internetového obchodu a s vlastnosťami objednávaného tovaru, ako aj so skutočnosťou, že ide o objednávku s povinnosťou platby.

Každá objednávka musí obsahovať: meno a priezvisko kupujúceho, celú fakturačnú a dodaciu adresu, telefónne číslo, email, v prípade podnikateľského subjektu sú potrebné aj fakturačné údaje ako IČO, DIČ, IČ DPH, presný kód, názov tovaru a počet kusov. Je potrebné uviesť spôsob odberu a platby. Ceny za tovar sú účtované, ak nie je dohodnuté inak podľa cenníka platného v deň objednania tovaru.

Kúpna zmluva je uzavretá akceptovaním objednávky predávajúcim na základe telefonického alebo e-mailového potvrdenia kupujúcemu a po predchádzajúcom prijatí objednávky predávajúcim. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje identifikáciu kupujúceho, jedinečné číslo objednávky, dátum a čas prijatia objednávky do systému predávajúceho, názov množstvo a cenu objednaného tovaru, typ doručenia a jeho cenu, celkovú cenu objednávky a informácie o dobe dodania objednaného tovaru. Na uvedenú e-mailovú adresu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.

Obrázky pri produktoch môžu byť len ilustračné. Predávajúci nezodpovedá za drobné odchýlky na vzhľade produktu.

ZÁLOHA

Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho zálohu za objednané produkty, a to vo výške až 100 % z ceny objednávky. Toto právo je všeobecne aplikované v nasledujúcich prípadoch:

 • pri produktoch, ktoré sú na predobjednávku (výška zálohy predstavuje 30 % z ceny objednávky)
 • pri tovare, ktorý máte záujem kúpiť na splátky (výška zálohy predstavuje 30 % z ceny objednávky)
 • pri produktoch, ktorých cena je vyššia ako 2 500 € (výška zálohy predstavuje 50 % z ceny objednávky)
 • pri produktoch, ktorých cena je vyššia ako 4 000 € (výška zálohy predstavuje 100 % z ceny objednávky)
 • u zákazníkov, ktorí sa už v minulosti na stránke www.figurky-komiksy.sk. dopustili prehreškov, a to predovšetkým neodobraním tovaru, nereagovaním na výzvy na uhradenie záloh a pod. (Výška zálohy môže dosiahnuť až 100% obstarávacej ceny tovaru)
 • V prípade zrušenia takýchto objednávok zo strany zákazníka, zákazník o zálohu príde a bude použitá k úhrade storno poplatkov u výrobcov.

  Záloha je nevratná v prípade, že je plnenie kúpnej zmluvy možné. Prípadné časové oneskorenia s avizovanými termínmi dodania tovaru, nezavinené predávajúcim (posuny termínov produkcie tovaru zo strany výrobcu (termín sa môže zmeniť o niekoľko mesiacov až rokov), oneskorenia v nadnárodnej distribúcii a pod.) nie sú podnetom k požadovaniu vrátenia zálohy alebo splátok kupujúcemu a odstúpenie od kúpnej zmluvy, ak sa zmluvné strany na tomto výslovne nedohodnú . Ak sa plnenie stane nemožným, z dôvodu vypredania tovaru, zrušenia výroby alebo distribúcie tovaru a podobne, predávajúci je povinný kupujúceho o tejto skutočnosti okamžite informovať formou elektronickej správy a v prípade nedohodnutia náhradného plnenia, ktoré možné je, vrátiť plnú výšku zálohy späť na jeho účet. 

  Po vytvorení objednávky Vám budú zaslané platobné údaje. Zálohu je potrebné previesť na účet predávajúceho, tj.:

 • IBAN: LT03 3250 0150 9208 4806
 • BIC (SWIFT): REVOLT21
 • Ak je zálohou podmienená objednávka, je jej potvrdenie zo strany predávajúceho, a tým pádom aj uzatvorenie kúpnej zmluvy, platné až po pripísaní zálohy na účet predávajúceho. Ak sa predávajúcemu vráti tovar podľa riadnej a potvrdenej objednávky, na ktorú bola kupujúcim zložená záloha, a strany sa nedohodnú na opätovnom odoslaní tovaru alebo ani znovu odoslaní tovar nebude kupujúcim vyzdvihnutý, prepadá záloha v prospech účtu predávajúceho.

  ZÁLOHU nepožadujeme na tovar:

 • na sklade
 • na ceste
 • na objednávku do 20 pracovných dní
 • na objednávku do 5 až 10 pracovných dní (v prípade, že cena tovaru neprevyšuje 300 €)
 • vyššie uvedené body sa nevzťahujú na zákazníkov z Českej republiky

 • PREDOBJEDNÁVKY

  Predobjednávky slúžia k včasnému zabezpečeniu požadovaného tovaru. Termíny sú iba orientačné a často sa stáva, že sú odsúvané samotným výrobcom. Predobjednaním tovaru kupujúci uzatvára s predávajúcim plnohodnotnú kúpnu zmluvu, na ktorú sa vzťahujú jednotlivé body obchodných podmienok (zálohy, práva, povinnosti a pod.). Keďže v mnohých prípadoch ide o tovar limitovaných edícií, je často jedinou možnou cestou k získaniu takej položky práve len včasné zarezervovanie a s tým spojené zaradenie do poradovníka. Časový plán v sekcii Predobjednávky nie je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy a je len na zvážení kupujúceho, či možnosti rezervácie využije alebo nie. Všeobecne platí, že čím bližšie je termín avizovaného predaja, tým menšia je šanca dostať sa k rezervácií do poradovníka. Predávajúci si vyhradzuje právo požiadavku na predobjednávku odmietnuť v prípade, keď je rezervácia tovaru evidentne nemožná. Kupujúceho o tejto skutočnosti vyrozumie formou elektronickej správy.

  Tovar na predobjednávku je v 99 % prípadov vyrobený len v obmedzenom množstve a preto záujemcom odporúčame včasné predobjednanie, pretože môže prísť k vypredaniu ešte skôr ako bude tovar uvedený na trh. Predpokladaný termín uvedenia do predaja je napísaný pri každom takto označenom tovare. Je to iba informačný údaj, ktorý nie je záväzný. Často sa stáva, že dodávateľ termín uvedenia na trh posunie (termín sa môže posunúť niekoľko mesiacov, vo výnimočných prípadoch až rokov). Je tiež veľmi pravdepodobné, že pokiaľ si tovar objednáte tesne pred stanoveným termínom, nemusíte sa dostať do prvého vydania.

  STORNOVANIE OBJEDNÁVKY

  Kupujúci má právo jednostranne stornovať objednávku. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou – (e-mailom, poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom, poštou).

  V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Ide o úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku alebo predobjednávku", ktoré je nutné na želanie zákazníka zaobstarať, tzn. nebolo označené ako "Skladom", alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov, ako zbytočná doprava a pod. Za nevyzdvihnutie zásielky účtujeme všetky vynaložené náklady (poštovné, balné a pod.)

  Predobjednávkové predmety sú objednávané dopredu tak, aby sme boli schopní zaistiť požadované predmety pre zákazníka. V prípade kombinovanej objednávky (teda predobjednávkového a bežne dostupného tovaru) bude dostupný tovar expedovaný ihneď po jeho naskladnení, tak aby nedochádzalo k dlhodobej blokácii tovaru. Predobjednávkový predmet bude odoslaný ihneď po jeho naskladnení (účtované bude ďalšie poštovné + prípadný dobierkový poplatok). V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy (objednávky) na tovar, ktorý je na objednávku alebo predobjednávku je záloha nevratná, z dôvodu vzniknutej škody.

  Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku, ktorú nie je možné záväzne akceptovať z dôvodu nesprávne uvedených údajov na objednávke a to najmä chybne uvedený email alebo telefónne číslo kupujúceho, v prípade že údaje uvedené kupujúcim v objednávke sa javia ako zrejme nesprávne alebo nepravdivé alebo v prípade, že nie je možné oznámiť alebo odoslať kupujúcemu záväznú akceptáciu objednávky.

  Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku a to aj záväzne akceptovanú v prípade, že objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru alebo z dôvodov vyššej moci. V prípade, že táto situácia nastane, je predávajúci povinný kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou) za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, je predávajúci povinný vrátiť túto sumu v lehote 30 kalendárnych dní od stornovania objednávky resp. kúpnej zmluvy a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (e-mailom alebo poštou).

  POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

  1. Poučenie o odstúpení od zmluvy

  Máte právo odstúpiť od zmluvy (objednávky) bez uvedenie dôvodu do 14 dní.

  Lehota na odstúpenie uplynie po 14 dňoch odo dňa doručenia posledného dielca / tovaru k Vám alebo Vami určenej tretej osobe.

  Pri uplatnení práva na odstúpenie nás prosím čo najskôr informujte o svojom rozhodnutí jednoznačným vyhlásením o odstúpení a to pomocou vzorového dokumentu, ktorý si môžete stiahnuť nižšie. Informovať nás môžete prostredníctvom nasledujúcich kontaktov: Martin Ruta, so sídlom Fučíkova 671, 925 52 Šoporňa, IČO: 51295873, DIČ: 1123763575, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu v Galante, 220 – 32574, tel.:+421903228171, E-mail:obchod@figurky-komiksy.sk

  Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

  Príloha: Formulár pre odstúpenie od zmluvy

  2.Dôsledky odstúpenia od zmluvy

  Po odstúpení od zmluvy a doručení kompletného tovaru Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, kúpnu cenu.

  Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní spôsobom, aký ste si vybrali pri odstúpení od zmluvy.

  Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.

  3.Spôsob vrátenia tovaru pri odstúpení od zmluvy

  Tovar, od ktorého chcete odstúpiť nám zašlite na adresu: Martin Ruta, so sídlom Fučíkova 671, 925 52 Šoporňa, e-mail: obchod@figurky-komiksy.sk, a to najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

  Tovar na vrátenie musí byť:

  - nepoškodený v originálnom a neporušenom obale

  - kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie)

  - vrátane priloženého dokladu o kúpe

  Tovar sa odporúča poslať na adresu predávajúceho doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
  Po splnení podmienok podľa bodu 3.Spôsob vrátenia tovaru pri odstúpení od zmluvy týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:
  a) prevziať tovar naspäť,
  b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar.

  V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodu 3.Spôsob vrátenia tovaru pri odstúpení od zmluvy týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

  Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

  Prosím berte na vedomie, že podľa §7, ods.6, písmeno i.) zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho nie je možné odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento tovar rozbalil alebo mu bol elektronickým spôsobom sprístupnený.

  REKLAMAČNÝ PORIADOK A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

  1. Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

  2. Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode www.figurky-komiksy.sk je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra).

  3. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

  4. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

  5. Postup pri reklamovaní tovaru:

  • Čo najskôr nás informovať e-mailom alebo telefonicky o chybe výrobku.
  • Následne Vás budeme informovať o ďalšom postupe

  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Podrobnejšie informácie nájdete v časti „Súhlas s prihlásením k odberu noviniek“.

  DODACIE PODMIENKY

  Internetový obchod figurky-komiksy.sk sa špecializuje na zberateľské predmety, ktoré sú vyrábané v obmedzených množstvách. Preto je väčšina produktov predávaná formou predobjednávky, na základe ktorej má zákazník možnosť si produkt rezervovať a predísť tak možnému vypredaniu, ktoré môže nastať niekoľko mesiacov pred oficiálnym naskladnením.

  Nižšie nájdete popis jednotlivých druhov dostupnosti, ktoré môžu byť pri produktoch uvedené:

  Na sklade, expedujeme do 24 hod. - tovar máme fyzicky na sklade, expedujeme ho do 24 hodín. Tovar je zvyčajne doručovaný v rámci Slovenska na nasledujúci pracovný deň po odoslaní. V rámci Česka je to približne 1 až 2 pracovné dni (v prípade DPD), 2 až 3 pracovné dní (v prípade GLS alebo Zásielkovne).

  Na objednávku do 5 až 15 pracovných dní - tovar je na sklade u nášho dodávateľa a bude Vám dodaný do približne 5 až 15.

  Na objednávku - dodáme do 10-20 dní - tovar je na sklade u nášho dodávateľa a bude Vám dodaný do približne 20 pracovných dní v rámci Slovenska. V rámci Česka je to 10 až 25 dní.

  Predobjednávka, 1. štvrťrok 2021 - tento tovar je v 99 % prípadov vyrobený len v obmedzenom množstve a preto záujemcom odporúčame včasné predobjednanie, pretože môže prísť k vypredaniu ešte skôr ako bude tovar uvedený na trh. Predpokladaný termín uvedenia do predaja je napísaný pri každom takto označenom tovare. Je to iba informačný údaj, ktorý nie je záväzný. Často sa stáva, že dodávateľ termín uvedenia na trh posunie (termín sa môže posunúť aj o niekoľko mesiacov, vo výnimočných prípadoch až rokov). Je tiež veľmi pravdepodobné, že pokiaľ si tovar objednáte tesne pred stanoveným termínom, nemusíte sa dostať do prvého vydania. Predobjednaním tovaru kupujúci uzatvára s predávajúcim plnohodnotnú kúpnu zmluvu, na ktorú sa vzťahujú jednotlivé body obchodných podmienok. Predávajúci si vyhradzuje právo predobjednávku odmietnuť, v prípade, že je rezervácia evidentne nemožná. Kupujúceho o tejto skutočnosti vyrozumie formou elektronickej správy (e-mailom).

  Na objednávku - dostupnosť preveríme - dostupnosť tohto produktu nie je známa a musí nám ju upresniť dodávateľ, v prípade záujmu o takto označený produkt nám napíšte cez náš kontaktný formulár. My následne dostupnosť produktu preveríme a ozveme sa Vám.

  Na zákazku - tovar je vyrábaný na zákazku. Zákon na ochranu spotrebiteľa č. 102/2014 uvádza, že zákazník pri objednávke na zákazku nemôže odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v priebehu výroby tovaru a ani do 14 dní od doručenia tovaru. Cena takto označeného tovaru je nad 2 500 € a je potrebné za produkt zaplatiť vopred. Takýto produkt môže byť prísne limitovaný a takisto v predobjednávke. Preto pre takto označený tovar platia čo sa týka predpokladaného termínu rovnaké podmienky (viď. Predobjednávka).

  Vypredané - takto označený produkt je bohužiaľ vypredaný.


  MOŽNOSTI DOPRAVY:

  Slovenská republika:

  DPD kuriér - zásielky sú zvyčajne doručované nasledujúci pracovný deň po odoslaní. Cena za dopravu od 3,90 €. Cena za dobierku 1 €.

  Packeta - je široká dodávateľská sieť s viac ako 1 300 výdajnými miestami v SR, na ktoré si môžete nechať doručiť objednaný tovar ľahko, lacno a rýchlo. Zásielky sú zvyčajne doručované do 1 až 2 pracovných dní po odoslaní. Cena za dopravu od 2,79 €. 

  Nadrozmerné balíky - jedná sa o balíky, ktoré sú nadrozmerné a nie je možné ich poslať cez kuriérske spoločnosti (napríklad niektoré produkty od firmy Sideshow, Prime 1 Studio, Queen Studio, Muckle Mannequins...). Takéto balíky zvyčajne posielame na palete. Bohužiaľ cenu dopravy nie je možné určiť skôr ako nám tovar dorazí na sklad. Cena za dopravu bude teda vypočítaná pred odoslaním produktu. Cena dopravy môže byť od 25 € až do 65 €. V prípade produktov v životnej veľkosti a sôch, ktoré sa nachádzajú v ešte väčších krabiciach alebo vo väčšom počte krabíc môže byť cena dopravy od 65 € až do 150 € (napríklad niektoré produkty od firmy Sideshow (Terminator, Stormtrooper...), Hollywood Collectibles Group (Big Chap...), Prime 1 Studio, Muckle Mannequins...)

  Česká republika:

  DPD kuriér - zásielky sú zvyčajne doručované do 1 až 2 pracovných dní po odoslaní. Cena za dopravu od 8,90 €.

  GLS kuriér - zásielky sú zvyčajne doručované do 2 až 3 pracovných dní po odoslaní. Cena za dopravu od 7,90 €.

  Packeta - je široká dodávateľská sieť s viac ako 5 000 výdajnými miestami v ČR, na ktoré si môžete nechať doručiť objednaný tovar ľahko, lacno a rýchlo. Zásielky sú zvyčajne doručované do 2 až 3 pracovných dní po odoslaní. Cena za dopravu od 4,49 €.

  Nadrozmerné balíky - jedná sa o balíky, ktoré sú nadrozmerné a nie je možné ich poslať cez kuriérske spoločnosti (napríklad niektoré produkty od firmy Sideshow, Prime 1 Studio, Queen Studio, Muckle Mannequins...). Takéto balíky zvyčajne posielame na palete. Bohužiaľ cenu dopravy nie je možné určiť skôr ako nám tovar dorazí na sklad. Cena za dopravu bude teda vypočítaná pred odoslaním produktu. Cena dopravy môže byť od 45 € až do 100 €. V prípade produktov v životnej veľkosti a sôch, ktoré sa nachádzajú v ešte väčších krabiciach alebo vo väčšom počte krabíc môže byť cena dopravy od 100 € až do 200 € (napríklad niektoré produkty od firmy Sideshow (Terminator, Stormtrooper...), Hollywood Collectibles Group (Big Chap...), Prime 1 Studio, Muckle Mannequins...)

  Predávajúci nenesie zodpovednosť

  - za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené dopravcom (zásielková služba, zásielkovňa/Packeta)

  - poškodenie zásielky zavinené dopravcom (zásielková služba, zásielkovňa/Packeta)

  - prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

  SPÔSOP PLATBY:

  Za tovar v našom Internetovom obchode môžete platiť týmito spôsobmi:

  Platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi alebo v sieti Packeta pri preberaní tovaru - hotovosť alebo platba kartou).

  Bankovým prevodom/prevodom na účet predávajúceho (platobné údaje Vám budú poslané na Vašu e-mailovú adresu).

  PLATOBNÉ PODMIENKY

  Ceny uvedené v internetovom obchode na adrese www.figurky-komiksy.sk platia výhradne pre nákup prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho. Pri každom tovare je uvedená cena s DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky, nezahŕňa však cenu dodania tovaru.

  Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy, v dohodnutej lehote splatnosti podľa kúpnej zmluvy, vrátane nákladov na doručenie tovaru, najneskôr však pri prevzatí tovaru, formou bezhotovostnej platby platobným terminálom, hotovosťou (dobierkou) v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

  Predávajúci má povinnosť zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR. Predávajúci odovzdá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody, záručný list, dodací list, daňový doklad).

  Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak písomnou formou emailom alebo telefonicky. Kupujúci je povinný potvrdiť v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby. Tretia osoba poverená kupujúcim na prevzatie tovaru je povinná pri preberaní tovaru preukázať sa platným splnomocnením na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky. 

  Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

  Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

  Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

  Dodacia lehota pri produktoch na predobjednávku alebo pri produktoch na objednávku je individuálna.

  Nezaručujeme dodanie do určitého termínu, termíny dostupnosti sú nastavené na základe informácií od dodávateľov. Tieto informácie sa môžu meniť. Zmena dostupnosti termínu nie je dôvodom na odstúpenie od objednávky.

  Pri spôsobe platby prevodom na účet, tovar expedujeme až po obdržaní platby.

  Tovar bude vyexpedovaný okamžite po naskladnení tovaru a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

  ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

  Predávajúci pri predaji tovaru kupujúcemu zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo a je bez závad. Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za závady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote.

  Podrobnejšie informácie nájdete v časti „Reklamačný poriadok“.

  MARKETINGOVÉ INFORMÁCIE

  Kupujúci má možnosť od predávajúceho dostavať marketingové informácie v elektronickej podobne prostredníctvom elektronickej pošty (email), v papierovej podobe prostredníctvom Slovenskej pošty a to až po získaní súhlasu zo strany kupujúceho. Podrobnejšie informácie nájdete v časti „Ochrana osobných údajov“.

  OSTATNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

  Mierne odchýlky týkajúce sa kvality, vzhľadu, dizajnu a farby sú u ručne zhotovovaných a maľovaných produktoch prípustné a nepovažujú sa za reklamovateľnú vadu. Všetky zverejňované údaje o výrobkoch ako sú rozmery, hmotnosť, vlastnosti, dizajn a pod., plnia len orientačnú či informatívnu úlohu a môžu sa z dôvodu ručnej výroby mierne odlišovať.

  Predávajúci nezodpovedá za ujmu na zdraví osôb, prípadne ujmu na majetku a tovare, ktoré budú zapríčinené neodborným zaobchádzaním, či zneužitím tovaru, prípadne nedbanlivosťou. Týmto nie sú dotknuté zákonom stanovené predpisy týkajúce sa ochrany spotrebiteľa.

  Stránka www.figurky-komiksy.sk nenesie zodpovednosť za obsah textov a nie je povinná neustále kontrolovať obsah.

  PREDAJ FUNKČNÝCH REPLÍK

  V tejto kategórii nájdete plne funkčné repliky, ktoré môžu spôsobiť zranenie alebo smrť človeka, uchovávajte ich preto mimo dosah osôb mladších ako 18 rokov. Za prípadné zranenia nenesieme žiadnu zodpovednosť ! Tieto produkty si môže objednať len osoba staršia ako 18 rokov. Odoslaním objednávky zároveň potvrdzujete, že ste starší ako 18 rokov.

  PREDAJ ZBERATEĽSKÝCH PREDMETOV A REPLÍK

  V tejto kategórii nájdete repliky mečov, ktoré sú určené len na vystavenie, avšak môžu spôsobiť zranenie. Za prípadné zranenia nenesieme žiadnu zodpovednosť !

  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

  Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

  Rokmi preverení výrobcovia a dodávatelia

  Zobraziť všetkých výrobcov

  #figurky na Instagrame

  Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info